Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Gmina Kozłowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Nowak

Ewa Nowak

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 77, przynależność: KWW Nasza Gmina Nasz Powiat

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej przewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Kozłowo sprzeciwu wobec uchwały Nr XXIII/121/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy w Kozłowie II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza imprez Gminy Kozłowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2038 IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2017 – 2020 za 2018 r. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kozłowo powołanej do zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kucmuca na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Jana Skwarskiego na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem poprawki do uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem wniosku w sprawie przedstawienia wypowiedzenia umowy dzierżawy przez radnego poprzedniej kadencji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-05-08 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-05-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Ważyny. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo, na rzecz Gminy Kozłowo stanowiącej własność osoby fizycznej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2018 r. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad o zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Spółce pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, zadań własnych Gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 1) rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 4. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego znajdującego się w miejscowości Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, w trybie bezprzetargowym. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-08-14 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 225/19. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosków uczestników ŚDS w Sarnowie do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosku Krzysztofa Bucholskiego do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez nowo wybraną radną. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komisji skarg, wniosków i petycji w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 11. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 12. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 13. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 15. Głosowanie nad przekazaniem pisma Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 6. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia listów intencyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie nazwy urzędowej Turowski Młyn. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 8. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia pisma Rady Powiatu w Nidzicy dotyczącego wniosku o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 19. Głosowanie nad wniesieniem poprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok wraz z naniesioną poprawką. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 1. Głosowanie nad zdjęciem porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi ” w roku 2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w latach 2019-2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie o działalności. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 6. Głosowanie na przekazaniem pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-04 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 9. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 10. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Ważyny, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Szkotowie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 20. Głosowanie nad przyjęciem poprawki w planie pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozłowo na lata 2020-2023. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 14. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 rok za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania Statutu XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2020-02-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w Kozłowie za 2019 r. XXII za
2020-02-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XXII za
2020-02-19 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o wynikach konsultacji społecznych. XXII za
2020-02-19 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXII za
2020-02-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. XXII za
2020-02-19 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXII za
2020-02-19 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXII za
2020-02-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XXII za
2020-02-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłowo, wobec których Gmina Kozłowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXII za
2020-02-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XXII za
2020-02-19 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XXII za
2020-02-19 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XXII za
2020-02-19 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-02-19 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-04-15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku przy ulicy Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Szkotowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Kozłowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 11. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 15. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 19. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 20. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 21. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 24. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozłowo na lata 2020-2025. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 30. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 31. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 32. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 33. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 34. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 35. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 4. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 5. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-07-22 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-08-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-31 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Mała, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, obejmujących działki niezabudowane z dostępem do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko Kozłowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kozłowo na lata 2021 – 2027. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosków według właściwości. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” w Szkudaju i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-02-05 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2021-03-11 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Ocean z dnia 11 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne przeciw
2021-03-11 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kozłowo uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 43/4 w obrębie Kownatki. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Santop. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kozłowo. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 17. Głosowanie nad podjęciem stanowiska w sprawie sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Gminy Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-07-02 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 9. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 10. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 11. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/320/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kozłowo od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi o numerach ewidencyjnych gruntu 796/6 i 796/9 położonych w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo, wraz z prawem własności znajdującej się na przedmiotowych działkach zabudowy. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-08-03 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-08-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-09-08 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-09-08 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-09-08 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 5. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa, Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”, zlokalizowanym na działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo nieruchomości niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Januszkowo, Gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Szkotowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Krokowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kownatki – Szkotowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-17 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego dyskusji nad projektem budżetu na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 6. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV sesji. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVI sesji. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki, gmina Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Wierzbowo, gmina Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-11-24 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-10 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kownatki, stanowiącej własność Gminy Kozłowo,. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad jej wypłacania XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-12-17 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-01-21 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-02-25 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2022-02-25 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2022-02-25 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2022-02-25 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne
2022-03-25 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/212/202 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVIII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIX sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z L sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 9. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LI sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 10. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/212/202 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2022. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-03-25 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-04-05 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-04-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-12 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-12 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIII sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LIV sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 6. Głosowanie nad przyjęciem Apelu Rady Gminy w Kozłowie do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zmiany programów ochrony powietrza. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Kozłowo Posterunku Policji w Kozłowie. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kozłowo stanowiących własność gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-27 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-23 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-23 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-23 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022 – 2039. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2021 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Wierzbowo, Dziurdziewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Siemianowo, Kownatki. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kadyki, Zakrzewko. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Sarnowo, Zakrzewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-06-29 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie