Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kozłowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Martyna Klimek

Martyna Klimek

Wiceprzewodniczący

Okręg: 14, zdobyte głosy: 69, przynależność: KWW Nasza Gmina Nasz Powiat

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Kozłowo sprzeciwu wobec uchwały Nr XXIII/121/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy w Kozłowie II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza imprez Gminy Kozłowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2038 IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2017 – 2020 za 2018 r. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kozłowo powołanej do zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kucmuca na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Jana Skwarskiego na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem poprawki do uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem wniosku w sprawie przedstawienia wypowiedzenia umowy dzierżawy przez radnego poprzedniej kadencji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-05-08 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Ważyny. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo, na rzecz Gminy Kozłowo stanowiącej własność osoby fizycznej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2018 r. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad o zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Spółce pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, zadań własnych Gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 1) rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 4. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego znajdującego się w miejscowości Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, w trybie bezprzetargowym. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 225/19. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosków uczestników ŚDS w Sarnowie do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosku Krzysztofa Bucholskiego do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez nowo wybraną radną. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komisji skarg, wniosków i petycji w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 11. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 12. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 13. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 15. Głosowanie nad przekazaniem pisma Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-09-18 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie