Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kozłowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Monika Mazur

Monika Mazur

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 99

Status: powołany - 02.02.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-02-12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania Statutu XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w Kozłowie za 2019 r. XXII za
2020-02-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XXII za
2020-02-19 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o wynikach konsultacji społecznych. XXII za
2020-02-19 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXII za
2020-02-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. XXII za
2020-02-19 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXII za
2020-02-19 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXII za
2020-02-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XXII za
2020-02-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłowo, wobec których Gmina Kozłowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXII za
2020-02-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XXII za
2020-02-19 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XXII za
2020-02-19 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XXII za
2020-02-19 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-02-19 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-04-15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2020-04-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku przy ulicy Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Szkotowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Kozłowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 11. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 15. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 19. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 20. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 21. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 24. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozłowo na lata 2020-2025. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 30. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 31. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 32. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 33. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 34. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 35. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 4. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 5. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-08-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-31 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Mała, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, obejmujących działki niezabudowane z dostępem do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko Kozłowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kozłowo na lata 2021 – 2027. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosków według właściwości. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” w Szkudaju i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Ocean z dnia 11 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne przeciw
2021-03-11 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kozłowo uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 43/4 w obrębie Kownatki. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Gminy Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Wola, gmina Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-07-02 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 9. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 10. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 11. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/320/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kozłowo od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi o numerach ewidencyjnych gruntu 796/6 i 796/9 położonych w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo, wraz z prawem własności znajdującej się na przedmiotowych działkach zabudowy. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-07-02 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2021-08-03 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-08-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2021-09-08 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2021-09-08 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2021-09-08 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 5. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie petycji - protestu mieszkańców Michałek, Szkotowa, Januszkowa i przyległych miejscowości, przeciwko przedsięwzięciu polegającym na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem „Szkotowo-Michałki”, zlokalizowanym na działkach o nr ew. 60/2 obręb Szkotowo oraz 99/1 obręb Michałki, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo nieruchomości niezabudowanej należącej do Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Januszkowo, Gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Szkotowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Krokowo, gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kownatki – Szkotowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Nowa Energia 1 Sp. z o.o. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/126/2016 Rady gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-10-26 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-17 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego dyskusji nad projektem budżetu na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 6. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV sesji. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVI sesji. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki, gmina Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Wierzbowo, gmina Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa - Operator S.A. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-11-24 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-10 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kownatki, stanowiącej własność Gminy Kozłowo,. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad jej wypłacania XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-12-17 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o. o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-21 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-01-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność gminy Kozłowo. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/386/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad jej wypłacania. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Kozłowie. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2022 rok. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza wydarzeń Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2022. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-01-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Radnego Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2021 roku. LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-02-25 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-02-25 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-02-25 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-02-25 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-03-25 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/212/202 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVIII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIX sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z L sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 9. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LI sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 10. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LII sesji. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Januszkowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/212/202 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/306/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kozłowo, gmina Kozłowo. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2022. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-03-25 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-04-05 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-04-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-12 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-12 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIII sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LIV sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 6. Głosowanie nad przyjęciem Apelu Rady Gminy w Kozłowie do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zmiany programów ochrony powietrza. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Kozłowo Posterunku Policji w Kozłowie. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kozłowo stanowiących własność gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-19 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-05-27 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-23 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-23 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-23 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o. o. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-27 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022 – 2039. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2021 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Wierzbowo, Dziurdziewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Siemianowo, Kownatki. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kadyki, Zakrzewko. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Sarnowo, Zakrzewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022 – 2039. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-06-29 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-08-16 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022-2039. LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-08-16 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-08-16 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/404/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie Pomocy Finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-08-16 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/405/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie Pomocy Finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie oraz nadania jej statutu. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 2. Głosowanie nad zmianą punktu 3 w porządku obrad. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 3. Głosowanie nad zmianą punktu 4 w porządku obrad. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVIII sesji. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LIX sesji. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LX sesji. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXI sesji. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sarnowo i Zakrzewo, gmina Kozłowo. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-16 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie oraz nadania jej statutu. LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-09-29 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2022-10-18 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kozłowo nieruchomości niezabudowanej należącej do Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” Sp. z. o. o. położonej w obrębie geodezyjnym Kozłowo, gmina Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębach geodezyjnych Bartki, Krokowo, Szkudaj. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2039. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/404/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie Pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-10-28 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/405/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie Pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-11-17 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-11-25 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 5. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXII sesji. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXIII sesji. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXIV sesji. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Szkudaj. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/376/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie oraz nadania jej statutu. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy w Kozłowie. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-11-25 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2022-12-09 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/485/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Szkudaj. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Szkudaj. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator S. A. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator S. A. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator S. A. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator S. A. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2022-12-16 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia Stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 16.12.2022 r. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zalesie. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/414/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 5. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXV sesji. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXVI sesji. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 8. Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi z dnia 16.12.2022 r. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/430/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozłowo. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/269/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Browina. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2023 rok. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza wydarzeń Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2023. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kozłowo. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zalesie. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/414/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-20 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-01-25 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2023-02-16 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 5. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Olsztynek o uznanie lasów położonych na terenie Gminy Kozłowo za ochronne. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2023 rok. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-16 13. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie Nadzwyczajnych Sesji Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne w przypadku konieczności podjęcia w krótkim czasie uchwał dotyczących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie gminy lub innych uchwał finansowych. LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-02-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2023-02-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2023-02-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2023-02-28 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2023-03-27 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVII sesji. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXVIII sesji. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Szkudaj, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2023. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozłowo. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-03-27 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębach geodezyjnych Krokowo, Bartki, Szkudaj i Górowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXIX sesji. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 4. Przyjęcie Apelu Rady Gminy w Kozłowie w sprawie wsparcia ze strony państwa polskiego dzieci chorych na SMA. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sarnowo, gmina Kozłowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż, gmina Kozłowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozłowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030 LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-04-28 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębach geodezyjnych Krokowo, Bartki, Szkudaj i Górowo. LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1597N Szymany - Szkudaj (działka o numerze ewidencyjnym gruntu 55/2 obręb Szymany, Gmina Kozłowo) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 3. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-17 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-26 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-26 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-26 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-26 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-05-29 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie. LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kozłowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027. LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Zabłocie Kozłowskie. LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-02 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Nidzicki Klaster Energii”. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu 2a dotyczącego przyjęcia protokołów z LXXII oraz LXXIII Sesji. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXX Sesji. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXI Sesji. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXII Sesji. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXIII Sesji. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2022 rok. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023 – 2030. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-06-26 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Nidzicki Klaster Energii. LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-07-05 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-07-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 1. Głosowanie nad zmianą kolejności w porządku obrad – uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030 jako podpunkt 1) punktu 4 w porządku obrad. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 2. Głosowanie nad zmianą kolejności w porządku obrad – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok jako podpunkt 2) punktu 4 w porządku obrad. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 3. Głosowanie nad zmianą kolejności w porządku obrad – uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego jako podpunkt 3) punktu 4 w porządku obrad. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 4. Głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXIV sesji. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXV sesji. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023- 2030. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozłowie. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 150 w obrębie geodezyjnym Dziurdziewo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie obrębów geodezyjnych Dziurdziewo i Wierzbowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sarnowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/460/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sarnowo i Zakrzewo gmina Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kozłowo w drodze umowy nieruchomości położonej w obrębie Januszkowo, gmina Kozłowo. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2024-2027. LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-08-23 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej według właściwości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako punkt 4 w porządku obrad. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 2. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w prawie rozpatrzenia skargi przekazanej według właściwości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako podpunkt 20) punktu 5 w porządku obrad . LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 3. Głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXVI sesji. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXVII sesji. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 6. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej według właściwości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w o środku wsparcia – Klubie Senior +. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu geodezyjnego Wierzbowo z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii – Obszar I. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu geodezyjnego Wierzbowo z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii – Obszar II. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu geodezyjnego Wierzbowo z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii – Obszar III. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu geodezyjnego Wierzbowo z przeznaczeniem pod odnawialne źródła energii – Obszar IV. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1597N Szymany-Szkudaj (działka o numerze ewidencyjnym gruntu 55/2 obręb Szymany, Gmina Kozłowo) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Siemianowo, gmina Kozłowo. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Wola, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kozłowo, stanowiących własność Gminy Kozłowo. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kozłowo w drodze umowy nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom z terenu Gminy Kozłowo. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023 – 2030. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-09-25 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej według właściwości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-10 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXVIII sesji. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-10 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXIX sesji. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-10 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXX sesji. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-10 4. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 1a) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego z inicjatywy uchwałodawczej Klubu Radnych Prawica Rzeczypospolitej. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2023-11-10 5. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 2a) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z inicjatywy uchwałodawczej Klubu Radnych Prawica Rzeczypospolitej. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2023-11-10 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-10 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Mazurskiej 3. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2024 rok. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2024 rok. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2023-2030. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-11-24 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-12-15 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-12-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-12-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030. LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-12-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2023-12-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXXI sesji. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXXXII sesji. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 3. Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca miejscowości Kozłowo. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Kozłowo na lata 2024-2028. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozłowo na lata 2024-2026. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/611/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozłowo. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu geodezyjnego Wierzbowo. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza wydarzeń Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na rok 2024. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca miejscowości Kozłowo. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2024- 2030. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-01-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu 2a dotyczącego przyjęcia apelu Rady Gminy w Kozłowie w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań dotyczących natychmiastowego wstrzymania niekontrolowanego importu z Ukrainy płodów rolnych i artykułów spożywczych. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 2. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXXXIII sesji. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu LXXXIV sesji. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 5. Głosowanie nad przyjęciem apelu Rady Gminy w Kozłowie w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań dotyczących natychmiastowego wstrzymania niekontrolowanego importu z Ukrainy płodów rolnych i artykułów spożywczych. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2024- 2030. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-02-16 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 4. Głosowanie nad wnioskiem radnego w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłowo w roku 2024. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2024-03-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłowo w roku 2024. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2024- 2030. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2024-03-28 9. Głosowanie nad