Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka  Chylińska

Agnieszka Chylińska

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 77, przynależność: KWW Agnieszki Chylińskiej

Status: powołany - 16.09.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-09-18 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 15. Głosowanie nad przekazaniem pisma Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 6. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia listów intencyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie nazwy urzędowej Turowski Młyn. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 8. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia pisma Rady Powiatu w Nidzicy dotyczącego wniosku o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 19. Głosowanie nad wniesieniem poprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok wraz z naniesioną poprawką. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 1. Głosowanie nad zdjęciem porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi ” w roku 2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w latach 2019-2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie o działalności. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 6. Głosowanie na przekazaniem pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za