Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka  Chylińska

Agnieszka Chylińska

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 77, przynależność: KWW Agnieszki Chylińskiej

Status: powołany - 16.09.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-09-18 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 15. Głosowanie nad przekazaniem pisma Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 6. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia listów intencyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie nazwy urzędowej Turowski Młyn. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 8. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia pisma Rady Powiatu w Nidzicy dotyczącego wniosku o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 19. Głosowanie nad wniesieniem poprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok wraz z naniesioną poprawką. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 1. Głosowanie nad zdjęciem porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi ” w roku 2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w latach 2019-2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie o działalności. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 6. Głosowanie na przekazaniem pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 9. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 10. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Ważyny, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Szkotowie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 20. Głosowanie nad przyjęciem poprawki w planie pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozłowo na lata 2020-2023. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 14. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 rok za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2020-01-21 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania Statutu XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w Kozłowie za 2019 r. XXII za
2020-02-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XXII za
2020-02-19 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o wynikach konsultacji społecznych. XXII za
2020-02-19 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXII za
2020-02-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. XXII za
2020-02-19 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXII
2020-02-19 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXII za
2020-02-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XXII za
2020-02-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłowo, wobec których Gmina Kozłowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXII za
2020-02-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XXII za
2020-02-19 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XXII za
2020-02-19 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XXII za
2020-02-19 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-02-19 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-04-15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku przy ulicy Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Szkotowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Kozłowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 11. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 15. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 19. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 20. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 21. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 24. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozłowo na lata 2020-2025. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 30. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 31. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 32. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 33. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 34. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 35. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za