Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Barbara Kawczyńska

Barbara Kawczyńska

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 49, przynależność: KWW OD NOWA

Status: powołany - 10.11.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy przewodniczący
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-11-19 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 9. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 10. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Ważyny, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Szkotowie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 20. Głosowanie nad przyjęciem poprawki w planie pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-12-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozłowo na lata 2020-2023. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 14. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 rok za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-01-21 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania Statutu XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-02-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w Kozłowie za 2019 r. XXII za
2020-02-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XXII za
2020-02-19 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o wynikach konsultacji społecznych. XXII za
2020-02-19 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXII za
2020-02-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. XXII za
2020-02-19 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXII za
2020-02-19 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXII za
2020-02-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XXII za
2020-02-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłowo, wobec których Gmina Kozłowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXII za
2020-02-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XXII za
2020-02-19 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XXII za
2020-02-19 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XXII za
2020-02-19 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-02-19 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-04-15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku przy ulicy Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Szkotowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Kozłowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 11. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 15. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 19. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 20. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 21. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 24. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozłowo na lata 2020-2025. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 30. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 31. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 32. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 33. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 34. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 35. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 4. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 5. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-07-22 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-08-28 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-28 3. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-08-31 2. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Bartki, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Mała, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, obejmujących działki niezabudowane z dostępem do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko Kozłowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-09-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-12 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kozłowo na lata 2021 – 2027. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-10-30 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosków według właściwości. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-11-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” w Szkudaju i połączenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2020-12-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-02-05 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Ocean z dnia 11 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2020 roku. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa –Operator S.A. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne przeciw
2021-03-11 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kozłowo uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 43/4 w obrębie Kownatki. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-11 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Januszkowo w gminie Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-03-31 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zaborowo, gmina Kozłowo. XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Santop. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kozłowo. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-04-27 17. Głosowanie nad podjęciem stanowiska w sprawie sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Gminy Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2021-2024. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Szkudaj, gmina Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Wola, gmina Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozłowo. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-05-28 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne za
2021-07-02 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 8. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 9. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 10. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 11. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2020 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/320/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 maja 2021r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kozłowo od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi o numerach ewidencyjnych gruntu 796/6 i 796/9 położonych w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo, wraz z prawem własności znajdującej się na przedmiotowych działkach zabudowy. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-07-02 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-08-03 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-08-31 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 1. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2021-09-08 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2021-09-08 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2021-09-08 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII sesji. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kownatki, gmina Kozłowo. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2039. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-08 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2021-09-27 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za