Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Biller

Andrzej Biller

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 96, przynależność: KWW Nasza Gmina Nasz Powiat

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansów stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w porządku obrad I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-11-23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie I sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Kozłowo sprzeciwu wobec uchwały Nr XXIII/121/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna. II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-11 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy w Kozłowie II sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji III sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31 III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozłowo III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2018-12-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza imprez Gminy Kozłowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 112/7 i 115/7 w obrębie geodezyjnym Górowo IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2038 IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-01-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo na lata 2017 – 2020 za 2018 r. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pielgrzymowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kozłowo powołanej do zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Tomasza Kucmuca na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-02-07 Głosowanie nad kandydaturą Jana Skwarskiego na dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad przyjęciem poprawki do uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-02-14 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2019. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Przemysława Koźlakiewicza i Ernesta Koźlakiewicza na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LV/409/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Andrzeja Śliwińskiego i Adama Śliwińskiego na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie Nr LIX/437/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo – obszar VIII pt. Sarnowo – Zakrzewo – Zalesie oraz udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie na przyjęciem wniosku w sprawie przedstawienia wypowiedzenia umowy dzierżawy przez radnego poprzedniej kadencji. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038 VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Szkotowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, stanowiącej własność gminy Kozłowo. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy Kozłowo w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. VII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-03-22 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-05-08 Głosowanie na przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-05-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII sesji. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Ważyny. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo, na rzecz Gminy Kozłowo stanowiącej własność osoby fizycznej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Rogóż. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś w Gminie Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-05-08 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2018 r. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Dziurdziewo i utworzenia sołectwa Kamionki. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-06-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad o zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Spółce pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, zadań własnych Gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 1) rozszerzenia działalności spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych Eko Kozłowo sp.z o.o. z siedzibą w Kozłowie i powierzenie wykonywania zadań własnych gminy XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, Spółki pn. Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO-KOZŁOWO” Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-07-11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 4. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 7. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII sesji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego znajdującego się w miejscowości Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ul. Nidzickiej 31. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w miejscowościach Turówko i Januszkowo w gminie Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-08-14 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, w trybie bezprzetargowym. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-08-14 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Górowo, gmina Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Górowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 225/19. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosków uczestników ŚDS w Sarnowie do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-08-14 Głosowanie nad przekazaniem wniosku Krzysztofa Bucholskiego do rozpatrzenia przez komisję skarg, wniosków i petycji. XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego złożenia ślubowania przez nowo wybraną radną. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komisji skarg, wniosków i petycji w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 11. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 12. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 13. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 15. Głosowanie nad przekazaniem pisma Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 5 września 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozłowo, na czas oznaczony. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w obrębie miejscowości Kownatki. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-09-18 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przekazania pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 6. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia listów intencyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie nazwy urzędowej Turowski Młyn. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 8. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia pisma Rady Powiatu w Nidzicy dotyczącego wniosku o wyłączenie jeziora Kownatki ze strefy ciszy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kownatki. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kozłowo. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 19. Głosowanie nad wniesieniem poprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2019 rok wraz z naniesioną poprawką. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-10-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 1. Głosowanie nad zdjęciem porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi ” w roku 2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 2. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w latach 2019-2020 będącego zadaniem własnym Powiatu Nidzickiego. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie o działalności. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 6. Głosowanie na przekazaniem pisma Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 5 października 2019 r. do rozpatrzenia przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kozłowo nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztynie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-04 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-04 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2019-11-04 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-04 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-04 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-04 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie. XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-08 1. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2019-11-08 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie przeciw
2019-11-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Zabłocie Kozłowskie, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-11-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 3. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 7. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Gminy w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 8. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 9. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 10. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Ważyny, stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kozłowo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkotowo, gmina Kozłowo. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku w miejscowości Kozłowo przy ulicy Nidzickiej 31. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo na okres dłuższy niż 3 lata. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Szkotowie. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 20. Głosowanie nad przyjęciem poprawki w planie pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2019-12-18 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 3. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozłowo na lata 2020-2023. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kownatki, gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 14. Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 rok za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu komisji rewizyjnej. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-01-21 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-02-12 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-02-12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania Statutu XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-02-19 Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w Kozłowie za 2019 r. XXII za
2020-02-19 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Kozłowie na 2020 rok. XXII za
2020-02-19 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji o wynikach konsultacji społecznych. XXII za
2020-02-19 4. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXII za
2020-02-19 5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji. XXII za
2020-02-19 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XXII za
2020-02-19 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, na okres dłuższy niż 3 lata. XXII za
2020-02-19 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXII za
2020-02-19 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Doraźnej Rady Gminy w Kozłowie ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli w sprawie zbadania sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej przy ulicy Nidzickiej 6 w Kozłowie. XXII za
2020-02-19 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozłowo, wobec których Gmina Kozłowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXII za
2020-02-19 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Klubu SENIOR+ w Gminie Kozłowo oraz nadania mu regulaminu. XXII za
2020-02-19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. XXII za
2020-02-19 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. XXII za
2020-02-19 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XXII za
2020-02-19 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-02-19 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXII za
2020-04-15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Sławka Wielka, gmina Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłowo w roku 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustanowienie miejscowości Turowski Młyn. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie skargi na zachowanie Radnego Rady Gminy w Kozłowie. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie wstrzymał się
2020-04-15 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kozłowo. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-04-15 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku przy ulicy Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo, gmina Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 6. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 7. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozłowo. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Szkotowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie włączenia utworzonego ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” w Kozłowie w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2039. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-05-27 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 1. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 2. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 3. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 4. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 5. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 6. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 7. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 8. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 9. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 10. Głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 11. Głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 12. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 13. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 14. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 15. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozłowo wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2019 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie za
2020-06-24 19. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 20. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 21. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 24. Głosownie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 25. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozłowo na lata 2020-2025. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 26. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 27. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Niedanowo, Zalesie, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 28. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Sarnowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 29. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Zaborowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 30. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Kadyki, Zakrzewko. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 31. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Wierzbowo, Dziurdziewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 32. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Siemianowo, Kownatki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 33. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kamionki. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 34. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Pielgrzymowo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie
2020-06-24 35. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo. XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie